Tuần 1 – Ngày 3

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Mục tiêu chính

Các danh mục “Gated- bị kiểm soát” của Amazon bao gồm các mặt hàng mà mọi người không được phép bán trừ khi họ được cấp phép đặc biệt. Việc “Ungated- phê duyệt hàng có kiểm soát” xảy ra khi bạn được Amazon chấp thuận bán sản phẩm thuộc một trong các danh mục trên. Bài học này giúp cho bạn hiểu được cách thức để Ungate một sản phẩm, hiểu các nhóm sản phẩm nào được tự động ungate, cách kiểm tra sản phẩm có bị gated không, có đòi hỏi phải xin phê duyệt hay không và mẹo để có thể được ungate sản phẩm sớm nhất.

Các bài học chính

Tuần 1 – Ngày 3 – Bài 1: Bắt đầu xin phép Ungate brands và ngách. Xem tài liệu + auto ungate brands

Nội dung chính: Các danh mục “Gated- bị kiểm soát” của Amazon bao gồm các mặt hàng mà mọi người không được phép bán trừ khi họ được cấp phép đặc biệt. Việc “Ungated- phê duyệt hàng có kiểm soát” xảy ra khi bạn được Amazon chấp thuận bán sản phẩm thuộc một trong các danh mục trên. Bài học này giúp cho bạn hiểu được cách thức để Ungate một sản phẩm, hiểu các nhóm sản phẩm nào được tự động ungate, cách kiểm tra sản phẩm có bị gated không, có đòi hỏi phải xin phê duyệt hay không và mẹo để có thể được ungate sản phẩm sớm nhất.

Shopping Cart
Scroll to Top