Tuần 2 – Ngày 3

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Mục tiêu chính

Mục tiêu chính

Các bài học chính

Tuần 2 – Ngày 3 – Bài 1: Tìm kiếm sản phẩm store front

Nội dung chính: clip này hướng dẫn cách đọc sản phẩm trêm selleramp của 1 storefront, khai thác danh mục sản phẩm của đối thủ, tìm kiếm và đánh giá sản phẩm có khả năng sinh lời để mua.

Tuần 2 – Ngày 3 – Bài 2: Storefront strategy 2

Nội dung chính: Cách xem retailer có chất lượng hay không: xem rating, số lượng sản phẩm, quy mô kinh doanh, chủng loại sản phẩm nổi bật, định giá sản phẩm & dẫn dắt thị trường.

Tuần 2 – Ngày 3 – Bài 3: Storefront analysis

Nội dung chính: Từ Buy box, tìm các seller bán tốt, lọc sản phẩm tốt top brand của storefront, xem brand cho phép bán chung hay không, lấy giá cost price/sale price so sánh database theo thời điểm để ra quyết định có nên mua hay không, xây dựng catalog sản phẩm có khả năng sinh lời.

Tuần 2 – Ngày 3 – Bài 4: High level storefront strategy

Nội dung chính: Clip này giải thích về các khả năng có thể xảy ra với các seller trên Buy box: dự đoán các trường hợp có thể xảy ra khi các biến động lời lỗ trên listing, tỷ lệ ROI nào thì chấp nhận được, mức giá nào có thể tiếp tục bán, lượng mua vào của seller…

Tuần 2 – Ngày 3 – Bài 5: Xây dựng danh sách đối thủ cạnh tranh của riêng bạn

Nội dung chính: Clip này phân tích chuyên sâu hơn việc tìm ra 1 sản phẩm tốt từ storefront đối thủ. Cách đọc hiểu các chỉ số trên Seller Amp từ đó đánh giá thời điểm phù hợp để listing sản phẩm đó, nhanh chóng bán được và kiếm lời được.

Shopping Cart
Scroll to Top